1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pashmina.Love, handelend onder de handelsnaam Passion for Fashion en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond met inschrijfnummer 68907273.
1.2 De naam Pashmina.Love is merkeigendom van Passion for Fashion, Maastricht.
1.3 De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Pashmina.love. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.4 Pashmina.Love garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn vermeld in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw).
2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding en/of overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen of economische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.
2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Afbeeldingen en specificaties
3.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Pashmina.Love gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.Offertes
4.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Pashmina.Love zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie (3) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
4.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pashmina.Love slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 De levertijd voor binnenlandse zendingen bedraagt 1-3 werkdagen, tenzij op de website van Pashmina.love anders is aangegeven. Voor buitenlandse zendingen binnen Europa geldt een levertijd van maximaal zeven werkdagen. Deze verzendtijden gelden als indicatie; Pashmina.Love zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
5.3 Indien de afnemer aan Pashmina.love schriftelijk opgave doet van een adres, is Pashmina.Love gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, tot het moment dat de afnemer hiertoe schriftelijk een nieuw adres heeft doorgegeven.

5.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.5 Pashmina.Love aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor door haar gedane zendingen die tijdens verzending door vermissing, diefstal of enige andere wijze verloren zijn gegaan.
5.6 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Pashmina.Love overschreden wordt, zal Pashmina.Love de afnemer hiervan mondeling of schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Pashmina.Love te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Pashmina.love te melden.
5.7 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Pashmina.Love het in voorgaande artikel (artikel 5.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
5.8 Pashmina.Love behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

6. Uitvoering
6.1 Pashmina.Love is te allen tijde bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) door en overeenkomsten met de afnemer gebruik te maken van derden.

7. Afkoelingsperiode
7.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Pashmina.Love zonder opgaaf van reden te ontbinden. Hiervoor dient wel de procedure Retouren te worden gevolgd, een en ander staat beschreven op de site www.pashmina.love. Retouren welke deze procedure niet in acht nemen worden niet in behandeling genomen.
7.2 Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail) aan Pashmina.Love kenbaar te maken. De afnemer dient het product, na overleg met Pashmina.Love, direct na ontbinding ofwel in elk geval binnen de garantietermijn fysiek te retourneren ofwel op te sturen naar een door Pashmina.Love vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit laatste geval de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Pashmina.Love ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Pashmina.Love deze betalingen direct doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen nadat Pashmina.Love het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen exclusief de initiële verzendkosten. Eventuele verzendkosten van de retourzending naar Pashmina.Love zijn te allen tijde voor rekening van de klant.
7.4 Pashmina.Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor retourzendingen die tijdens verzending door vermissing, diefstal of enige andere wijze verloren zijn gegaan.
7.5 Pashmina.love behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product niet in dezelfde conditie verkeert als op het moment van verkoop.
7.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Pashmina.Love schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Pashmina.Love de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Pashmina.Love heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

8. Garanties
8.1 Pashmina.Love staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Pashmina.Love bedraagt twaalf (12) maanden. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5. slijtage.
8.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
8.4  Onder garantie wordt verstaan dat Pashmina.Love zich verplicht houdt 1. kosten voor reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen, 2. in staat voor vervanging van het produkt door een gelijkwaardig produkt en, in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 3. restitutie van de aankoopsom.

9. Privacy & Gegevensbeheer
9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pashmina.Love worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pashmina.love.
9.2 Pashmina.Love zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.
9.3 Pashmina.love respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
9.4 Pashmina.Love maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
9.5 De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door Pashmina.Love over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.
a) Pashmina.Love zal, behoudens indien zij door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer een derde dient in te schakelen, de door afnemer verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Pashmina.Love gebruikt.
(b) Pashmina.Love verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of om de afnemer op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. Indien afnemer niet op de hoogte wenst te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kan afnemer dit bij het plaatsen van de bestelling aangeven op het bestelformulier. De verwerking van deze gegevens zal geschieden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
c) Afnemer heeft recht op inzage van de persoonsgegevens en verbetering van deze gegevens.

10. Overmacht
10.1 Pashmina.Love is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid, welke in alle redelijkheid niet tot de verantwoording van Pashmina.Love kan worden gerekend. Vertraging bij of wanprestatie of nalatigheden door toeleveranciers, werkstakingen, overheidsmaatregelen, van Pashmina.Love alsmede ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en technische mankementen aan de website en aanverwante systemen en technieken gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Pashmina.Love behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst. zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pashmina.Love gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Klachten
11.1 De afnemer dient een klacht schriftelijk (via e-mail) kenbaar te maken bij Pashmina.Love (de contact gegevens staan onderaan de pagina vermeld).
11.2 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, worden door Pashmina.Love serieus in behandeling genomen.
11.3 Pashmina.Love zal binnen tien (10) werkdagen de klacht onderzoeken en trachten deze op te lossen. Pashmina.Love zal de afnemer schriftelijk (via e-mail) over onderzoek en oplossing berichten.

12. Intellectuele en industrieele eigendomsrechten
12.1 Alle afbeeldingen, text en overige content op de website van Pashmina.Love zijn intellectueel eigendom van Pashmina.love en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd.
12.2 De afnemer dient alle intellectuele en industrieele eigendomsrechten die rusten op de door Pashmina.Love geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.3 Pashmina.Love garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Pashmina.Love geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pashmina.Love is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pashmina.Love en afnemer welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Pashmina.Love er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Klantenservice
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ten alle tijden contact opnemen met info@pashmina.love. Wij staan u graag te woord.